• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino | System informacji przestrzennej

Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, imieniny: Walerii i Bonifacego

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Koncesje alkoholowe

 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń

 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 - z późniejszymi zmianami).

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) lub poza miejscem sprzedaży (placówki handlu detalicznego) może być prowadzona na podstawie zezwoleń wydawanych przez Wójta Gminy, w oparciu o pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

 1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia,

 2. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

 3. Numer w rejestrze przedsiębiorców (dotyczy KRS)

 4. Przedmiot działalności gospodarczej,

 5. Adres punktu sprzedaży,

 6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu).

 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty :

 1. odpis z rejestru przedsiębiorców (jeśli dotyczy),

 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

 3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

 4. decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

 

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych :

 1. o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,

 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 3. powyżej 18 % alkoholu.

 

Opłaty :

Przed wydaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu pobierana jest opłata, w wysokości :

 1. 525 zł. - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

 2. 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),

 3. 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

 

W roku nabycia lub utraty zezwolenia opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych i chcą nadal korzystać z posiadanych zezwoleń są obowiązani do składania pisemnych oświadczeń (corocznie w terminie do 31 stycznia) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, osiągniętych w roku poprzednim i wniesienia opłaty, która jest obliczana na podstawie przedłożonych przez przedsiębiorców wartości sprzedaży.

 

Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych osiągnięta przez przedsiębiorcę w roku poprzednim przekroczyła :

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa oraz napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 2. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży

w roku poprzednim.

 

W przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła tych wartości - wnoszona jest opłata podstawowa.

 

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest w trzech równych ratach, tj. do dnia 31 stycznia, do dnia 31 maja i do dnia 30 września.

Nie dokonanie przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w w/w terminach jest powodem do wydania decyzji o wygaśnięciu posiadanego zezwolenia, a o ponowne wydanie zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się dopiero po upływie 6 miesięcy.

 

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe.

Zezwolenie jednorazowe wydaje Wójt Gminy, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia jednorazowej sprzedaży alkoholu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni, a opłata za udzielenie takiego zezwolenia wynosi 1/12 część rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

 

W sprawach związanych z odmową przyznania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, jak również w sprawach o cofnięcie lub wygaśnięcie zezwoleń wydawane są decyzje administracyjne.

 

Termin załatwienia : zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

Informacji udziela : Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej – pokój nr 18 Urzędu Gminy Smołdzino.

Nr telefonu : 59 8117 215 wew. 120

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia

Oswiadczenie o wartości sprzedażyLicznik odwiedzin

5363261