• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino | System informacji przestrzennej

Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, imieniny: Walerii i Bonifacego

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Podatki od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

 

1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości.

 

2. ,,Informację w sprawie podatku od nieruchomości".

 

3. Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości.

 

4. Dane o nieruchomościach.

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 12 lub pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek - piątek - 7:30 -15:30 .

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Do 60 dni w sprawach skomplikowanych.

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję .Odwołanie składa się w Sekretariacie UG Smołdzino w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


V. Ulgi
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 2 Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2011 rok.

VI. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy UG Smołdzino - pok. Nr 1 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

VII.Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami).
- Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2011 rok.


VIII. Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty - Podstawa prawna - art. 67 a §1 pkt 1,2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 04 stycznia 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie UG Smołdzino.

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
Podstawa prawna – art.67 a §1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami).
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


C. Po upływie terminu płatności raty podatku niezwłocznie wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia wraz z należnymi odsetkami za zwłokę
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Słupsku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

 

E. Wpł  aty można dokonywać w banku, w kasie Urzędu Gminy Smoldzino, u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w Smołdzinie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej).
 

Nr konta - Bank Spółdzielczy Ustka - 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010

 

Formularze do pobrania:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN -1

Dane o nieruchomościach ZN-1/A

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości.

2. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

 

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 12 lub pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek – piątek 7:30-15:30 .

 

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz punkt VIII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

W sprawach szczególnie skomplikowanych decyzja wystawiana jest w terminie 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Smołdzino w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


V. Ulgi:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 2 Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2011 rok.

VI. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy UG Smołdzino - pok. Nr 1 – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat .

VII. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2011 rok.


VIII.Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami )
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.


C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami )
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności raty podatku
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


D. Po upływie terminu płatności raty podatku niezwłocznie wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Słupsku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych .
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca (w styczniu do dnia 31).
Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.


F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy w Smołdzinie.
Nr Konta - Bank Spółdzielczy Ustka
11 9315 0004 0007 5398 2000 0010

 

Formularze do pobrania:

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/BLicznik odwiedzin

5363261