• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino | System informacji przestrzennej

Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, imieniny: Walerii i Bonifacego

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Nieruchomości

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

 

Sposób załatwienia sprawy:

Nie jest wymagany wniosek.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium i spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości /ogłoszenie o przetargu lub ogłoszenie o rokowaniach/.

Opłaty:

Bez opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Czas załatwiania spraw wynika z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i zależy od czynności jakie Gmina musi wykonać przygotowując nieruchomość do sprzedaży.

W przypadku gruntów wymagających określonego zagospodarowania sprzedaż może odbyć się w drodze przetargu pisemnego.

Tryb odwoławczy:

Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zaświadczenia o wyniku przetargu pisemnego. Wójt rozpatruje skargę w terminie 7-miu dni od daty jej otrzymania.

Jednostka odpowiedzialna :

Inspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami

pok. Nr 6, tel. (059) 8117215 wew. 34

Podstawa prawna:

1. Dział II, rozdział IV ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/,

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami/

 

Sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy

Opłaty:

Bez opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Czas załatwiania spraw wynika z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i zależy od czynności jakie Gmina musi wykonać przygotowując nieruchomość do zbycia.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje:

Sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej dotyczy:

1. Gruntów wydzierżawianych na okres 10 lat zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę.

2. Gruntów na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanych nieruchomości.

3. Nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych

Jednostka odpowiedzialna :

Inspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami

pok. Nr 6, tel. (059) 8117215 wew. 34

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

 

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy

Wymagane dokumenty :

- Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie.

- Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :

1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.

2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna :

Inspektor d/s Geodezji i Gospodarki gruntami

pok. Nr 6, tel. (059) 8117215 wew. 34

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),

2. Art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

na gruntach stanowiących własność gminy

Dotyczy :

1. Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu.

2. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

Wymagane dokumenty :

- Wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej (w związku z nabyciem / zbyciem nieruchomości gruntowej, w związku z nabyciem spadku),

- Dokumenty przenoszące nabyte prawo : akt notarialny , postanowienie Sądu.

Opłaty :

Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy, pok. Nr 12

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Termin załatwienia wniosku – w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy :

Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku zgodnie z art.77 do art.81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm.)

Jednostka odpowiedzialna :

Inspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami

pok. Nr 6, tel. (059) 8117215 wew. 34

Podstawa prawna :

Art.77 do art.81 oraz art.87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późń. zm.).

Do pobrania:

Wniosek o zmianę naliczania opłaty rocznej

 

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości.

3. Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości.

4. Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną .

5. Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.

Opłaty :

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy, pok. Nr 12

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy :

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :

Inspektor d/s Geodezji i Gospodarki Gruntami

pok. Nr 6, tel. (059) 8117215 wew. 34

Podstawa prawna :

1. Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 657 wraz ze zmianami);

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663).Licznik odwiedzin

5363261