• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino | System informacji przestrzennej

Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, imieniny: Walerii i Bonifacego

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Podatki rolne

Podatek rolny od osób fizycznych

 

I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy gruntów rolnych.

2. „Informację w sprawie podatku rolnego”.

3. Ewentualnie podanie o zastosowanie ulgi.

4. Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym.

5. Dane o nieruchomościach rolnych.

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 12 lub w pokoju Nr 1 poniedziałek - piątek - 7.30-15.30 .

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.
Do 60 dni w szczególnych przypadkach.


IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Sekretariacie UG Smołdzino w godzinach pracy Urzędu (patrz pkt II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


V. Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości:
- 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego
- 40% -jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu
Podstawa prawna - art. 13 a ustawy jak w punkcie 1


VI. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG Smołdzino - pok. Nr 1 – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat .

VII. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami ).

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
Cena skupu 1 kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2011 rok została obniżona do wysokości 31,50 zł.


VIII. Uwagi:
A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ).
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.


C. Podatek rolny można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ).
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy po terminie płatności podatku.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


D. Po upływie terminu płatności raty podatku niezwłocznie wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Słupsku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku


F. Wpłaty można dokonywać w banku, w kasie Urzędu Gminy, u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w Smołdzinie ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej ).
Nr Konta - Bank Spółdzielczy Ustka - 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010

 

Formularze do pobrania:

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

 

Podatek rolny od osób prawnych

I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy gruntów rolnych

2. Podanie o ulgę ( jeśli przysługują ) - patrz punkt V
3. dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym

4. Dane o nieruchomościach rolnych

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 12 lub w pokoju Nr 1 poniedziałek - piątek w godzinach 7.30-15.30 .

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja .
W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni po otrzymaniu podania o ulgę.

 

IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UG Smołdzino w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.


VI. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy UG Smołdzino - pok. Nr 1 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat .

VII. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami )

 

VIII. Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji

B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ).
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.


D. Podatek rolny można umorzyć.

Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ).
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


E. Po upływie terminu płatności raty podatku niezwłocznie wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Słupsku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami )
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania


G. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Smołdzinie.
Nr Konta - Bank Spółdzielczy Ustka - 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010

 

Formularze do pobrania:

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/BLicznik odwiedzin

5363261