• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino | System informacji przestrzennej

Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, imieniny: Walerii i Bonifacego

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych.
- art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami).

I. Wymagane dokumenty:
Właściciele środków transportowych , podlegających obowiązkowi podatkowemu są obowiązane :

- składać , w terminie do dn. 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu , deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy , sporządzone na formularzu DT-1 , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


Do deklaracji DT- 1 należy załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę lub fakturę kupna - sprzedaży środka transportowego.

2. Dowód rejestracyjny - do okazania.

3. Decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku zaistnienia takich okoliczności).

 

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach – 7:30-15:30.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie, wydawana jest decyzja - patrz UWAGI lit. B, C .

W sprawach szczególnie skomplikowanych decyzja wystawiana jest w terminie 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.

IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Smołdzino w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


V. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy UG Smołdzino - pok. Nr 1 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

VI. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami).

2. Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Smołdzino na 2011 rok.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn.18 października 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2007r. Nr 205 poz.1484).

 

VII. Uwagi:
A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji DT-1 sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w Smołdzinie w części dotyczącej stawek.

B. Termin płatności można odroczyć a podatek lub zaległość podatkową rozłożyć na raty.
Podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ).
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.


C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt.3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ).
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu
po terminie płatności podatku.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego , organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Należność winna być uregulowana w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Słupsku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych .
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.

Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy w Smołdzinie.
Nr Konta - Bank Spółdzielczy Ustka - 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 do pobrania w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1731)Licznik odwiedzin

5363261