Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Granty PPGR

Informacja z dnia 11.05.2023 r.

Uprzejmie Informujemy i przypominamy zarazem, że zgodnie z zawartymi Umowami darowizny - § 3, ust.3 pkt e), są Państwo zobowiązani do składania, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy,  pisemnych oświadczeń o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

Wszyscy Państwo, w zależności od daty podpisania Umowy, winni, wypełnione wg załączonego wzoru oświadczenie, złożyć w Urzędzie Gminy, bądź przesłać elektronicznie za pomocą e-PUAP, albo z adresu poczty elektronicznej wskazanego we wniosku, jako potwierdzenie tożsamości składającego oświadczenie - adres poczty do doręczeń: sekretariat@smoldzino.com.pl

 


Informacja z dnia 14.11.2022 r.

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, w wyniku postępowania przetargowego, został wyłoniony Wykonawca na

Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR-postępowanie uzupełniające”

Wpłynęło 16 ofert. W toku badania i oceny ofert został wyłoniony Wykonawca Suntar sp. z o.o. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów.

Zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę to laptop HP 250 G8, w cenie łącznej 110.404,80 zł. W ramach zadania Gmina Smołdzino zakupi dodatkowo 51 laptopów. Termin podpisania umowy wyznaczono na 21 listopada 2022r. Wykonawca w ciągu 30 dni, od podpisania umowy, jest zobligowany do dostarczenia sprzętu do Gminy. O terminie dostawy zostaną Państwo poinformowani, jak tylko Wykonawca wywiąże się z umowy.


Informacja z dnia 02.11.2022 r. 

Gmina ogłosiła uzupełniający nabór pn. „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR-postępowanie uzupełniające”. 

W wyznaczonym terminie złożyli Państwo kolejnych 56 wniosków o wsparcie w ramach Programu GRANT PPGR, z czego 5 nie spełniło wymogów formalnych - zostały odrzucone. W dniu 02.11.2022r. ogłoszono przetarg, którego rozstrzygnięcie planowane jest na dzień 10.11.2022r. 

O dalszych etapach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.


Informacja z dnia 11.10.2022 r.

Dotyczy: dodatkowego naboru na laptopy w ramach Programu: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 października 2022 r. ogłaszamy dodatkowy nabór na laptopy w ramach Programu: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Nabór będzie prowadzony do dnia 19 października 2022 r. do godz. 10:00 i będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia wniosku jest bezwzględne dostarczenie, wraz z wypełnionym wnioskiem, następujących dokumentów:

  1. poświadczenie pokrewieństwa rodziców/dziadków pracujących w PPGR,
  2. poświadczenie ze szkoły,
  3. dokumenty potwierdzające zatrudnienie w PPGR.

Dokumenty do pobrania (ZIP, 320 KB)


Informacja z dnia 11.10.2022 r.

Podpisywanie umów i wydawanie laptopów

  


Informacja z dnia 07.10.2022 r.

Prosimy wykonać poniższe czynności:

  1. Pobieramy plik: Bitdefender.zip
  2. Po otwarciu strony klikamy na "Pobierz:. a w następnym kroku, po poniższym komunikacie "Pobierz mimo to".
  3. Po pobraniu należy wypakować zawartość, klikając prawym klawiszem myszy i wybierając „Wyodrębnij Wszystkie” - pliki zostaną wypakowane do folderu o nazwie: Bitdefender.
  4. W wymienionym wyżej folderze znajduje się plik: epskit_x64 - uruchamiamy go.

Po około 2 minutach program zostanie zainstalowany, a komputer dodatkowo zabezpieczony będzie przez system Bitdefender.

Jednocześnie przypominamy, że programem tym mogą być zabezpieczone tylko komputery z Grantu PPGR.


Informacja z dnia 05.10.2022 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Smołdzino

Od dnia 05 października 2022 roku wydawane będą laptopy w ramach ,Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Pracownicy Urzędu Gminy będą kontaktować się z Państwem telefonicznie i w umówionych, dogodnych dla Państwa godzinach, będą wydawać laptopy wg chronologicznego - alfabetycznego wykazu uczniów zakwalifikowanych do Projektu - przy odbiorze zweryfikowane zostaną dane zawarte we wniosku, w tym adresy poczty elektronicznej, za pomocą których, przez okres trwania Projektu, będzie prowadzona korespondencja dotycząca m.in. monitorowania Projektu.

Przy odbiorze sprawdzona zostanie tożsamość Wnioskodawcy. 

Osoby, które nie są Wnioskodawcami, w imieniu których będą odbierane laptopy, winny okazać upoważnienie do odebrania laptopa i podpisania umowy w imieniu Wnioskodawcy.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków uniemożliwi odbiór laptopa.

WZÓR UMOWY - wyłącznie do zapoznania się (PDF, 99 KB)


Informacja z dnia 05.10.2022 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 82/2022 dotyczące PROCEDURY WERYFIKOWANIA I MONITOROWANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO (PDF, 640 KB)


Informacja z dnia 25.07.2022 r.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Smołdzino, w dniu 20 lipca 2022 r., po przeprowadzeniu przetargu, wyłoniła Wykonawcę na dostawę laptopów - Firmę SILMLE TECHNOLOGY SP. Z.O.O. Warszawy.

Wykonawca zobowiązał się dostarczyć laptopy do Urzędu Gminy Smołdzino najpóźniej 30 września 2022r.

Komputery mają otrzymać uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w PGR-ach.

W wyniku naboru wpłynęło do Gminy łącznie 176 wniosków, które poddane zostały weryfikacji. Kryterium, wynikającym z założeń Projektu, nad którym pieczę sprawuje Partner – Uniwersytet Łódzki, był fakt zatrudnienia członka rodziny w gospodarstwach PGR, co miały potwierdzić dostarczone przez Wnioskodawców dokumenty, a w przypadku braku takowych, zatrudnienie miał potwierdzić Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Ostatecznie, na podstawie weryfikacji i złożonych dokumentów, zakwalifikowano do Projektu 170 dzieci, które poza laptopem, w zależności od ostatecznego wyniku przetargu, mają otrzymają również torbę i myszkę komputerową,

O dalszych etapach przekazania sprzętu będziemy Państwa informować na bieżąco.


Informacja z dnia 04.04.2022 r.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Grant w trakcie realizacji

Gmina Smołdzino podpisała umowę na realizację Grantu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Gmina otrzymała dotację na zakup 170 laptopów - całkowita wartość zadania: 493.000,00 zł – 100% dofinansowania.