Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Czyste Powietrze

UWAGA

zmiany w Programie "Czyste Powietrze" obowiązujące od 22.04.2024 - czytaj więcej

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu za I kwartał 2024 r.

 

UWAGA !

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu - czytaj

 

 

Informacja z dnia 27 grudnia 2023 r. 

„Czyste Powietrze” - intuicyjne menu, poprawiona nawigacja, odświeżona szata graficzna –  nowe oblicze serwisu internetowego czystepowietrze.gov.pl

czytaj więcej

 

Gmina Smołdzino podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Smołdzino mogą składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, które chciałyby uzyskać dotację na wymianę starych pieców tzw. kopciuchów. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowo budowanych.

Przygotowanie wniosku

 1. Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 2. Dodatkowe warunki, które musi spełnić Wnioskodawca:
  1. przy podstawowym poziomie dofinansowania: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł
  2. przy podwyższonym poziomie dofinansowania:
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie
  3. przy najwyższym poziomie dofinansowania:
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
   • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

Osoby ubiegające się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania powinny w pierwszej kolejności wystąpić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardnie Wielkiej w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego dochód.

ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU - składane
w Narodowym lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste Powietrze” – dla mieszkańców gminy Smołdzino, wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gardnie Wielkiej.

Od 1 października 2020 roku osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska).

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Więcej informacji o programie na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU (PDF, 340 KB)

Wydanie dokumentu jest wolne od opłat.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja – możliwa do uzyskania za pośrednictwem Urzędu Gminy, WFOŚiGW w Gdańsku lub przez portal gov.pl;

 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego – kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Terminy:

 • Realizacje programu przewidziano na lata 2018 – 2029;

 • Podpisywanie umów do 31.12.2027;

 • Zakończenie prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w trakcie realizacji, jak i zakończone. Warunkiem jest poniesienie pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020 r.

Warunki dofinansowania:

 • W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u,

 • W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż ko-
  tła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym,

 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia2013 r.:

  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
   nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

UWAGA! Od 1 styczna 2022 r. nie można składać wniosków o dofinansowane zakupukotła na węgiel.

Kontakt:

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Smołdzinie czynny: od poniedziałku do  piątku, w godzinach 15:30-17:30

 • Na konsultację należy umówić się wcześniej pod numerem telefonu 691 019 314, lub  poprzez e-mail: gmina.smoldzino.pki@smoldzino.com.pl
 • Konsultacje  odbywają się przez godziny w  soboty po wcześniejszym umówieniu się.
 • Infolinia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku czynna we wtorki, środy i czwartki w godz. 10:00 – 15:00, 58 743 18 21, e-mail: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl;
 • Ogólnopolska infolinia Programu „Czyste Powietrze” czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. 22 340 40 80.

Kroki do dofinansowania:

 • Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami, a także regulaminem naboru, o których dowiesz się z poniższego linku:

https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/

Określ obecny stan i potrzeby budynku.

 • Zarejestruj się w Portalu Beneficjenta oraz pobierz i wypełnij wniosek o dofinansowanie:

https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/register_of

Następnie wypełniony elektronicznie wniosek prześlij przez skrzynkę podawczą w portalu beneficjenta (konieczne jest dostarczenie wniosku w formie papierowej z wymaganymi załącznikami i podpisami do Urzędu Smołdzino lub bezpośrednio na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk).

Uwaga! Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

* Inna procedura obowiązuje w przypadku ścieżki bankowej, w której wnioski pomagają wypełniać pracownicy banków, które przystąpiły do programu. Po pozytywnej decyzji kredytowej banku lub zawarciu warunkowej umowy kredytu, bank na podstawie przekazanych przez Ciebie danych, wypełni wniosek o dofinansowanie. Sprawdź dane zawarte we wniosku i podpisz wniosek. Bank przekaże podpisany przez Ciebie wniosek do rozpatrzenia przez WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego.

 • Po złożeniu wniosku – WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy (na tym etapie możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku).
 • W przypadku pozytywnej decyzji WFOŚiGW o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym zostaniesz poinformowany pismem.
 • Złóż wnioski o płatność. Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania (przy najwyższym poziomie transz może być maksymalnie pięć). Trzeci (lub piąty przy najwyższym poziomiedofinansowania) wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym.
  * Inna procedura obowiązuje w przypadku ścieżki bankowej, w której dotacja jest wypłacana na rachunek kredytu w jednej transzy, po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia.

Zakończenie przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania
  (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),

 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.

Okres trwałości przedsięwzięcia:
Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy FunduszOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.

W celu uzyskania informacji o statusie swojego wniosku lub umowy należy skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.czystepowietrze.gov.pl