Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i wobec obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.

Poszczególne etapy procedury:

  1. Wszczęcie procedury - do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie wpływa zawiadomienie (wniosek) albo gminna komisja rozpoczyna procedurę z własnej inicjatywy.
  2. Rozmowa z wnioskodawcą i zbieranie materiałów dowodowych, które mają uzasadnić, czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do skierowania sprawy do Sądu, np. rozkład życia rodzinnego.
  3. Rozmowa z osobą zobowiązywaną (jeśli się zgłosi).
  4. Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych do dokumentacji (jeśli badanie zostanie zrealizowane).
  5. Komisja po otrzymaniu opinii biegłych, która potwierdza uzależnienie ponownie zaprasza osobę zobowiązywaną na spotkanie z komisją.
  6. Wniosek do Sądu (jeśli osoba zobowiązywana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną i dodatkowo mamy uzasadnienie dla przynajmniej jednej z czterech przesłanek społecznych wskazanych w ustawie).
  7. Rozprawa sądowa i postanowienie Sądu.