Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Słowińska Grupa Rybacka

Siedziba: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
tel.59 81 54 356

Celem działalności stowarzyszenia jest:

 1. zrównoważony rozwój obszarów rybackich,
 2. zrównoważony rozwój sektora rybactwa
 3. poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa,
 4. poprawa efektywności wykorzystania zasobów lokalnych,
 5. rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybactwa,
 6. ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa,
 7. wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji,
 8. wspieranie różnicowania działalności gospodarczej na terenach zależnych od rybactwa,
 9. podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
 10. rozwój i usprawnienie współpracy pomiędzy władzami publicznymi a organizacjami reprezentującymi sektor rybacki i podmiotami prywatnymi sektora rybackiego i innymi podmiotami powiązanymi z sektorem rybackim,
 11. wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne zasoby,
 12. opracowanie i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
 13. aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa,
 14. budowanie i promocja wizerunku regionu,
 15. upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z rozwojem obszarów zależnych od rybactwa,
 16. wspieranie rozwoju edukacji mieszkańców na obszarach zależnych od rybactwa,
 17. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych związanych z sektorem rybackim, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,
 18. przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa,
 19. inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach pratnerstwa.