Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Fundacja Partnerstwo Dorzecza Słupi

Siedziba: ul. Poznańska 1A, 76-200 Słupsk
tel./fax 598468574
Nr KRS 0000250440

Celem działalności stowarzyszenia jest: działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności:

 1. rozwój obszarów wiejskich,
 2. budowanie i promocja wizerunku regionu,
 3. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działania fundacji,
 4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,
 5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,
 6. wspieranie rozwoju edukacji i dorosłych na obszarach wiejskich,
 7. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,
 8. działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
 9. wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
 10. wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury turystycznej,
 11. wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami,
 13. ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki,
 14. wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej,
 15. wspieranie przedsiębiorczości,
 16. przeciwdziałanie bezrobociu,
 17. zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 18. wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych,
 19. inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i gospodarczej,
 20. inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
 21. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej,
 22. wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych źródeł energii,
 23. wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej.