Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

IOD oraz ogólna klauzula informacyjna

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym również danych osobowych, można się kontaktować IOD - Panem Romanem Borowskim - pod adresem e-mail: roan@pro.onet.pl

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679” informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Smołdzino mający swoją siedzibę: 76-214 Smołdzino, ul Kościuszki 3, tel: 59 8117215;
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD): Roman Borowski, e-mail:roan@pro.onet.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z działalnością ustawową Gminy Smołdzino. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 6 ust.1 lit. a,b,c,d,e; art.9 ust2. rozporządzenia 2016/679;
 4. odbiorcy danych – dane osobowe nie będą udostępniane poza podmiotami uprawnionymi z mocy prawa, oraz podmiotom, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia np. obsługa informatyczna i prawna. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane stosownie do obowiązujących przepisów, w tym określonych w instrukcji kancelaryjnej dla każdej ze spraw, z jaką Pani/Pan zwraca się do Urzędu;
 6. przysługują Pani/Panu prawa określone w art 15-22 rozporządzenia 2016/679, jednak niektóre mogą być ograniczone albo odebrane w zależności od sprawy, z jaką zwracają się Państwo do Urzędu – w każdym takim przypadku, niezależnie będą Państwo informowani o tym fakcie. Powyższe prawa można zrealizować poprzez wniosek złożony do Urzędu Gminy. Wniosek można złożyć w formie tradycyjnej bądź za pomocą komunikacji elektronicznej – w tym przypadku, o ile zajdzie potrzeba, przyjęcie wniosku może wymagać uprzedniego potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy - art. 12 ust. 2 oraz 3 rozporządzenia 2016/679;
 7. w niektórych przypadkach nie będą przysługiwały Pani/Panu prawa do:
  1. usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679);
  2. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
  3. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa tel: 22 8607086) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.;
 9. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest albo dobrowolny, albo będzie wymogiem ustawowym określonym w stosownych przepisach z pełnymi konsekwencjami z tego faktu wynikającymi – np. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie późniejsze jej wycofanie może być równoznaczne z brakiem możliwości załatwienia sprawy, z jaką zwracają się Państwo do Urzędu;
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób tradycyjny, zautomatyzowany, a o ewentualnym podejmowaniu decyzji opartych o profilowanie będą Państwo poinformowani.