Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Centrum Wsparcia Doradczego Plus

Projekt pn. Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus) obejmujący Obszar Funkcjonalny Strefa Przybrzeżna – część zachodnia (Łeba, Ustka, Gmina Główczyce, Gmina Ustka, Gmina Smołdzino oraz Gmina Wicko).

Przy wsparciu doradców partnerstw ze Związku Miast Polskich zakłada opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej obszaru partnerstwa, która stanie się fundamentem dla przygotowania strategii rozwoju obszaru. Opracowanie dokumentów potrwa do końca kwietnia 2023 r.

Spotkanie w Łebie

We wrześniu ubiegłego roku Gmina Smołdzino wraz z Gminą Miejska Łeba, Gminą Główczyce, Gminą Ustka, Miastem Ustka oraz Gminą Wicko podpisała list intencyjny w sprawie wyrażenia woli współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego STREFA PRZYBRZEŻNA – część zachodnia.

Liderem partnerstwa jest Gmina Miejska Łeba, która zamierza zintensyfikować współpracę z sygnatariuszami listu celem wspólnego wypracowania listy przedsięwzięć strategicznych dla rozwoju OF Strefa Przybrzeżna – część zachodnia przed przystąpieniem w przyszłym roku do negocjacji z Urzędem Marszałkowskim, których celem jest uzyskanie dofinansowania na te zadania.

Wydarzenia/ Spotkania:

Ankieta: badanie usług publicznych i potrzeb mieszkańców gmin Strefy Przybrzeżnej

Wejście na plażę

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety o usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Strefa Przybrzeżna": gminy Główczyce, miasta Łeby, gminy Smołdzino, miasta i gminy Ustka oraz gminy Wicko.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju tego obszaru. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi. Formularz ankiety dostępny jest pod linkiem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8venvjrg


STRATEGIA ROZWOJU STREFY PRZYBRZEŻNEJ

 Wydmy

Dnia 28 października br. sześć gmin tworzących partnerstwo samorządów Strefy Przybrzeżnej przyjęło dokument, będący diagnozą obszaru Strefy Przybrzeżnej.

Jest to obszar miasta Łeby i miasta Ustki oraz gmin Główczyce, Smołdzino, Wicko i Ustka. Do opracowania diagnozy wykorzystane zostały m. in. wyniki badań mieszkańców, młodzieży oraz liderów lokalnych Strefy Przybrzeżnej. Synteza wyników badań znajduje się w załącznikach do dokumentu.

Raport opracowano w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, przez Związek Miast Polskich oraz Fundację Fundusz Współpracy pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przy współpracy społeczności i władz lokalnych. Jest to dokument, który zostanie wykorzystany przy opracowaniu Strategii tego obszaru, która powstanie do kwietnia 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu oraz załączników, jak też do przekazywania uwag i komentarzy. Zachęcamy również do włączenia się w proces przygotowania Strategii, który rozpocznie się w listopadzie br.

Uwagi do raportu i zgłoszenie do udziału w pracach prosimy przekazywać na adres: promocja@smoldzino.com.pl

Pliki do pobrania:

Strategia rozwoju Strefy Przybrzeżnej

1 marca 2023 roku w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie samorządy lokalne Strefy Przybrzeżnej przyjęły wstępną wersję Strategii rozwoju tego obszaru.

Czym jest Strefa Przybrzeżna? 

Jest to partnerstwo sześciu gmin oraz Słowińskiego Parku Narodowego zawiązane w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć wspierających rozwój tego obszaru w najbliższych latach. W skład Partnerstwa wchodzą: miasta Łeba i Ustka oraz gminy wiejskie Główczyce, Smołdzino, Wicko i Ustka, a także Słowiński Parku Narodowy jako partner wspierający.

Przed tym atrakcyjnym turystycznie obszarem rysują się poważne wyzwania. Są one związane zarówno z czynnikami wewnętrznymi, jak starzenie się społeczeństwa, problemy transportowe czy kwestie braku całorocznych miejsc pracy, jak i zewnętrznymi. Należy do nich na przykład budowa morskich farm wiatrowych, transformacja energetyczna czy też odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19.

Po co nam ta strategia?

Nowa perspektywa unijna stanowi szansę dla obszarów słabiej rozwiniętych gospodarczo i społecznie, posiadających specyficzne ograniczenia i uwarunkowania lub też peryferyjne położenie. Należy do nich między innymi Strefa Przybrzeżna.

Projekt Strategii wskazuje możliwe kierunki wspólnych działań. Dotyczą one przede wszystkim:

  1. Transformacji energetycznej, w tym wsparcia budowy lokalnych wspólnot energetycznych, zwiększania niezależności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii,
  2. Rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, w tym przed suszą i powodzią,
  3. Rozwoju oferty turystycznej, ochrony przyrody i tradycji obszaru,
  4. Działań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (zero odpadów),
  5. Rozwoju oferty kulturalnej, edukacyjnej i usług społecznych.

W ramach każdego z ww. obszarów planowana jest realizacja od kilku do kilkunastu wspólnych projektów – głównie inwestycyjnych. Strategia pozwoli łatwiej pozyskiwać środki na te działania.

Dzięki Strategii gminy Strefy Przybrzeżnej podpiszą do czerwca br. tzw. Zintegrowane Porozumienie Terytorialne z Samorządem Województwa Pomorskiego, które umożliwi dofinansowanie wybranych strategicznych inwestycji na tym obszarze ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Co dalej? 

Projekt Strategii powstawał od kwietnia 2022 roku w ramach projektu CWD Plus, który obejmuje blisko 80 obszarów problemowych w całej Polsce. Był on tworzony przy aktywnym wsparciu lokalnej społeczności. Przeprowadzono w tym czasie m.in. badania mieszkańców, młodzieży oraz liderów, a także serię spotkań z mieszkańcami, z których wnioski uwzględniono w projekcie Strategii.

Konsultacje projektu Strategii rozpoczną się 2 marca i potrwają do końca miesiąca. Na stronach internetowych gmin Partnerstwa dostępny będzie konsultowany dokument oraz inne niezbędne informacje. Zaplanowano też spotkania konsultacyjne, których terminy także będą podane na stronach internetowych gmin.

Strategia dla strefy przybrzeżnej (PDF, 4 MB)