• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino

Dziś jest: Środa 03 marca 2021, imieniny: Tycjana i Kunegundy

Kalendarz imprez

  Marzec 2021 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Nabór kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

data 09-09-2011

Zgłaszanie kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


 

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Zgodnie z Uchwałą Nr 1046/73/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłoszenia należy przesłać wypełniony formularz „Pomorska Rady Działalności Pożytku Publicznego – karta zgłoszenia kandydata”, zamieszczony w plikach do pobrania.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

 1. dane organizacji i podmiotów, potwierdzające ich uprawnienie do zgłoszenia kandydata:

  1. nazwę organizacji/ podmiotu;

  2. adres siedziby organizacji/podmiotu;

  3. podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania organizacji/podmiotu;

 1. imię i nazwisko zgłaszanego kandydata;

 2. główny i drugorzędny obszar działalności kandydata;

 3. uzasadnienie kandydatury;

 4. oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie województwa pomorskiego;

 

Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

 

Do zgłoszenia kandydata załącza się:

 1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 3 innych organizacji pozarządowych i podmiotów w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie z formularzem zamieszczonym w plikach do pobrania;

 2. oświadczenie kandydata:

  1. o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

  2. o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 3. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) zgodnie z formularzem zamieszczonym w plikach do pobrania;

 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu;

 5. zgłoszenie winno być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo do reprezentowania podmiotu.

Oświadczenia, rekomendacje, o których mowa powyżej mają charakter obligatoryjny.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza w zamkniętej kopercie wraz z wymaganym dokumentami:

1) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w godz. 7.45-15.45 z dopiskiem dla Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej „Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego”- nie otwierać;

2) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul.

 

Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem dla Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej „Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego”-

 

nie otwierać;

 

Ustala się następujące obszary, z których można kandydować do Rady oraz liczbę jej członków:

 1. działalność w zakresie pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 1 osoba;

 2. działalność w zakresie edukacji -1 osoba;

 3. działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej– 1 osoba;

 4. działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 1 osoba;

 5. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 osoba;

 6. działalność w zakresie rozwoju regionalnego i przestrzennego oraz przedsiębiorczości i innowacji – 1 osoba;

 7. działalność w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; rozwoju postaw proobywatelskich i prospołecznych – 1 osoba;

 8. działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (w tym w obszarze ekonomii społecznej) -1 osoba;

 9. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia -1osoba.


Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 25 września 2011r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Po upływie terminu głosowania na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego lista zawierająca dane dotyczące kandydatów (po zakończeniu procesu weryfikacji spełniania wymogów formalnych) zostanie w ciągu 4 dni kalendarzowych zaprezentowana na stronie internetowej Urzędu (www.pomorskie.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Jednocześnie informujemy, że Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru kandydatów do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Kowalczys email: a.kowalczys@pomorskie.eu; tel. (58) 32 68 890.

Informacji udziela: Magdalena Witkowska email: m.witkowska@pomorskie.eu; tel. 32 68 897.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 1046/73/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2011roku - część I

Uchwała nr 1046/73/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2011roku - część II

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1046/73/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2011r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1046/73/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2011r.

 

Formularze do pobrania:

"Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego - karta zgłoszenia kandydata".

Imienna rekomendacja dla kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Oświadczenie kandydata.Licznik odwiedzin

3997045